Empresa beneficiaria dunha axuda coofinanciada por: